1. Toepassingsgebied

1.1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coachingdiensten (Dienst) geleverd door Rotgers Consultancy BV, handelend onder de naam Online Strijders (Coach), gevestigd te Heemraadssingel 267 te Rotterdam (KvK-nummer 59108622).

1.2. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de bindende overeenkomst tussen Coach en Cliënt (samen Partijen). Ze zijn van toepassing gedurende de gehele duur van de contractuele relatie tussen Partijen.

1.3. Door de overeenkomst met Coach aan te gaan, verklaart Cliënt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden die de gehele coachingsovereenkomst tussen Partijen weergeven.

1.4. Partijen verklaren volledig begrip en aanvaarding van de algemene voorwaarden. Deze overeenkomst prevaleert boven andere schriftelijke of mondelinge verklaringen. De Overeenkomst mag niet worden gewijzigd tenzij schriftelijk ondertekend door Partijen.

1.5. Wanneer een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar.

2. Beschrijving van de dienst

2.1. Coaching is een partnerschap (en geen juridische zakenrelatie) tussen Coach en Cliënt in een creatief proces dat Cliënt inspireert om zijn potentieel te benutten.

2.2. Het doel van Dienst is om de ontwikkeling van persoonlijke en zakelijke doelen te vereenvoudigen en om doelen te stellen en te bereiken.

3. Coach-cliëntrelatie

3.1. Coach zal al het mogelijke doen om een ​​kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan Cliënt te bieden. Tijdens de coaching gaat Coach vertrouwelijke en persoonlijke gesprekken aan. Cliënt kan erop rekenen dat Coach vertrouwelijk te werk gaat en oprechte adviezen geeft.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Cliënt realiseert zich dat coaching een veelomvattend proces is dat verschillende aspecten van zijn leven kan omvatten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Cliënt om te beslissen hoe de coachingprincipes moeten worden behandeld en opgenomen in deze kwesties.

4.2. Cliënt is als enige verantwoordelijk voor het creëren en implementeren van zijn eigen beslissingen, acties en resultaten die voortvloeien uit de coachingrelatie en de interacties met Coach. Cliënt stemt ermee in dat Coach niet aansprakelijk of verantwoordelijk kan zijn voor het handelen of nalaten van Cliënt, noch voor enig direct of indirect resultaat naar aanleiding van de door Coach geleverde diensten.

4.3. Cliënt erkent dat coaching niet de behandeling van psychische of medische aandoeningen omvat. Cliënt begrijpt dat coaching niet mag worden gebruikt als vervanging van enig professioneel advies door juridische, medische of anders gekwalificeerde professionals.

4.4. Cliënt gaat ermee akkoord dat het de eigen verantwoordelijkheid van Cliënt is om indien nodig onafhankelijk professioneel advies in te winnen.

4.5. Coach geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet met betrekking tot de diensten die zijn verleend, tenzij dit uitdrukkelijk bepaald in de Overeenkomst.

4.6. Coach is in geen geval aansprakelijk jegens Cliënt voor enige direct of indirecte gevolgschade.

5. Kosten

5.1. De prijzen van de geleverde Diensten zijn aangegeven in euro inclusief BTW.

5.2. Alle BTW-verhogingen en eventuele nieuwe belastingen die kunnen worden geheven tussen het moment van het aanvragen van Dienst en het moment van het verlenen van Dienst zullen aan Cliënt in rekening worden gebracht.

6. Betalingen

6.1. Facturen worden voldaan via betaalprovider Mollie.com of via overschrijving naar de zakelijke bankrekening van Coach.

6.2. Alle onbetaalde facturen zijn na 14 dagen van rechtswege achterstallig waarover zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 12% wordt berekend. Alle incassokosten van onbetaalde achterstallige facturen komen bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling voor rekening van Cliënt.

6.3. Alle klachten met betrekking tot facturen moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst van factuur per e-mail worden verzonden naar info@onlinestrijders.nl. De klacht moet voldoende onderbouwd en gemotiveerd zijn om daadwerkelijk gegrond te kunnen zijn.

6.4. Bij het niet naleven van deze algemene voorwaarden worden geschillen van Cliënt over de factuur niet geaccepteerd. In dit geval wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en dient Cliënt het totale verschuldigde bedrag van Dienst binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

7. Annuleringsvoorwaarden

7.1. Cliënt gaat ermee akkoord dat het de verantwoordelijkheid van Cliënt is om Coach minimaal 24 uur voor aanvang van een gepland persoonlijk gesprek op de hoogte te stellen van annulering.

7.2. Een reeds betaald persoonlijk gesprek die meer dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, kan eenmalig kosteloos worden verzet naar een nieuwe datum.

7.3. In het geval van een annulering met minder dan 24 uur of zonder kennisgeving, behoudt Coach zich het recht voor om de volledige kosten van gemiste Dienst aan Cliënt in rekening te brengen zonder tegenprestatie.

8. Beëindigingsvoorwaarden

8.1. In geval van risico op insolventie van Cliënt of onbetaalde achterstallige facturen, heeft Coach het recht Dienst op te schorten tot het moment dat het risico van insolventie verdwijnt of de volledige betaling van de facturen heeft plaatsgevonden.

8.2. In het geval dat Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt, kan Coach de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling beëindigen door schuld van Cliënt, zonder mogelijkheid tot schadevergoeding door Cliënt en zonder enige compensatie van Coach te vorderen.

8.3. Tenzij door Partijen anders is bepaald, kan Cliënt geen gronden van vertraging inroepen om ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen.

9. Restitutiebeleid

9.1. Zodra de betaling is gedaan, zijn de kosten 100% niet-restitueerbaar, tenzij er een niet goed geld terug garantie is afgegeven. Cliënt erkent dat Coach geen restitutie biedt voor enig deel van de betalingen voor Diensten en er zullen geen restituties aan Cliënt worden verstrekt.

9.2. De niet goed geld terug garantie geld voor de afname van een 6-daagse masterclass. Indien Cliënt na dag 1 van de masterclasses meent dat de aanpak niet werkt, dan kan hij alleen die op dag contact opnemen via info@onlinestrijders.nl om in aanmerking te komen voor een volledige restitutie. Reclamaties na die dag zijn per definitie niet ontvankelijk.

10. Overmacht

10.1. Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor een volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van hun verplichtingen indien deze niet-uitvoering wordt veroorzaakt door overmacht, zoals een ernstig ongeval, een slopende ziekte, een ziekenhuisopname of een andere dergelijke toevallige gebeurtenis. Partij die door een dergelijk geval wordt geraakt, dient andere Partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

11. Vertrouwelijkheid

11.1. Alle informatie die Cliënt binnen de coachingsrelatie deelt met Coach wordt vertrouwelijk behandeld. Cliënt is zich er echter van bewust dat de coachingsrelatie niet wordt beschouwd als een juridisch vertrouwelijke relatie en dat communicatie dus niet onderworpen is aan wettelijke bescherming.

11.2. Coach maakt de naam of vertrouwelijke informatie van Cliënt niet bekend als referentie of anderszins zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cliënt.

11.3. Vertrouwelijke informatie omvat nooit informatie die:

(i) reeds in het bezit was van Coach.

(ii) publiekelijk of binnen de branche van Cliënt bekend was.

(iii) door Coach is verkregen via een derde partij zonder schending van enige verplichting jegens Cliënt.

(iv) onafhankelijk door Coach is ontwikkeld.

(v) Coach verplicht wordt tot openbaarmaking op basis van wetgeving binnen de Europese Unie.

(vi) Coach bekend wordt dat er redelijkerwijs een dreigend of waarschijnlijk risico op gevaar of schade voor Cliënt of anderen bestaat.

(vii) illegale activiteiten omvat.

11.4. Coach neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens van Cliënt te waarborgen en om ongeoorloofde of onwettige toegang ertoe te voorkomen.

11.5. Cliënt erkent de risico’s van het digitaal opslaan en verzenden van informatie, en de limieten en risico’s verbonden aan het gebruik van internet en elke andere manier waarop digitale informatie toegankelijk is. Coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het misbruik door derden van digitale informatie.

11.6. Cliënt aanvaardt dat alle elektronisch uitgewisselde communicatie en alle andere door Coach opgeslagen interacties als bewijs mogen worden gebruikt.

12. Gegevenstoestemming

12.1. Cliënt begrijpt en aanvaardt dat volgens de ethiek van het coachingberoep, onderwerpen anoniem en hypothetisch kunnen worden gedeeld met andere professionals voor training, supervisie, evaluatie en voor professionele ontwikkeling van coaches.

13. Intellectueel eigendom

13.1. Beeldmerken zoals logo’s, foto’s en modellen die voorkomen op de documenten en sites van Dienst zijn eigendom van Coach. Elke reproductie, gedeeltelijk of volledig, van deze grafische voorstellingen op welk medium dan ook voor welk doel dan ook, is verboden zonder de toestemming van Coach.

14. Geschillen

14.1. Indien Cliënt ontevreden is over Dienst zal Cliënt dit aan Coach mededelen en actie ondernemen om de relatie weer kracht te geven. Om Dienst effectief te laten zijn, is eerlijke communicatie vereist.

14.2. Indien een geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst niet met wederzijds goedvinden kan worden opgelost, stemmen Cliënt en Coach ermee in om binnen 14 dagen na kennisgeving de relatie te goeder trouw proberen te verbeteren.

14.3. Een geschil dat niet kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de rechtbank van Rotterdam.

14.4. Deze bindende Overeenkomst, evenals alle direct of indirect gerelateerde rechten en verplichtingen, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie, zonder gevolg te geven aan eventuele wetsconflicten.